NM 2021 og NC – Flyttes

Vi ser oss dessverre nødt til utsette NM 2021 og NC fra 24.-25.juli, til 16.-17. oktober.

Det er ikke lett å forberede et NM og NC når «lokalene» ligger i Oslo som har strengere tiltak enn de nasjonale retningslinjene sier.

I går (8.juni) forlenget byrådet den nåværende gjenåpningen til 18,juni og vi vet verken når eller konkret innhold i nivå 3 av gjenåpningen.

I skrivende stund gjelder følgende for arrangementer i Oslo:

Det er tillatt med inntil 50 personer til stede på arrangementer utendørs, når det er faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det tillatt med inntil 30 personer.

food cup tea luxury
Se gjeldende råd og regler i Oslo.

Koronasituasjonen – 27.april

covid-19

Med bakgrunn i endringene som ble innført i Oslo kommune 27.april, vurderer styret råd og regler som vil gjelde fra og med 27.april som følger, inntil ev nye endringer foreligger:

 • Personer (uavhengig av alder) med bostedsadresse i kommuner med tiltaksnivå A eller strengere lokale regler, kan ikke krysse egen kommunegrense for å delta på idrettsaktiviteter
 • Alle til og med videregående skole med bostedsadresse i Oslo eller en kommune med tiltaksnivå B eller lavere, kan delta i organisert trening på OMS i grupper på maks 20 personer.
 • Voksne kan bedrive organisert trening i grupper på maks 10 personer, så lenge de holder én meter avstand til hverandre til enhver tid.
 • Trening skal foregå med følgende forutsetninger
  o Området er åpent for alle, følg ev de smittevernregler og restriksjoner som gjelder i egen kommune hvis du beveger deg utenfor kommunen – det er de strengeste reglene som gjelder.
  o Til og med videregående skole kan unntas fra regelen om å holde én meter avstand
  o Alle skal registrere seg i treningsloggen for smittesporing
  o Det legges opp til å benytte mest mulig faste kohorter

Vurderingene er basert på tilgjengelig informasjon pr 27.04.2021:

Dette er vektlagt:

 • Grupper på maks 20, voksne som er helt nødvendige for å tilrettelegge for aktiviteten, kan komme i tillegg til de 20 som deltar.
 • Grupper på maks 10 personer for voksne.
 • Anbefaling om å benytte mest mulig faste kohorter.
 • Medlemmer i Oslos idrettslag med bostedsadresse i en kommune med tiltaksnivå A, tillates ikke å reise til Oslo for å delta i idrettsaktivitet.
 • Kommuner med tiltaksnivå B eller lavere kan krysse kommunegrensen for å delta på trening i eget idrettslag så lenge smittevernrestriksjoner og regler lokalt og i Oslo ivaretas.

Koronasituasjonen – 26.april

Smittesituasjonen har i lengre tid, ikke tillatt medlemmer fra andre kommuner enn Oslo å delta i organisert trening. Regjeringen bestemte torsdag 22. april å nedjustere tiltaksnivået i flere kommuner i Viken fra tiltaksnivå 5A til tiltaksnivå 5B i Covid-19-forskriften fra og med midnatt natt til mandag 26. april.

Med bakgrunn i disse endringene, vurderer styret råd og regler som vil gjelde fra og med 26.april som følger, inntil ev nye endringer foreligger:

 • Personer (uavhengig av alder) med bostedsadresse i kommuner med tiltaksnivå A eller strengere lokale regler, kan ikke krysse egen kommunegrense for å delta på idrettsaktiviteter
 • Alle til og med videregående skole med bostedsadresse i Oslo eller en kommune med tiltaksnivå B eller lavere, kan delta i organisert trening på OMS i grupper på maks 10 personer.
 • Trening skal foregå med følgende forutsetninger
  o Området er kun åpent for klubbens egne medlemmer.
  o Til og med ungdomsskolealder kan unntas fra regelen om å holde én meter avstand
  o Fra og med videregående skal holde én meter avstand
  o Alle skal registrere seg i treningsloggen for smittesporing
  o Det legges opp til å benytte mest mulig faste kohorter
  o Egenorganisert aktivitet for voksne over 20 år skal ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge – dvs tirsdager og torsdager i tidsrommet 18:00-20:00.

Bakgrunnen for vurderingene er basert på tilgjengelig informasjon pr 25.04.2021:

Dette er vektlagt:

 • Grupper på maks 10, voksne som er helt nødvendige for å tilrettelegge for aktiviteten, kan komme i tillegg til de 10 som deltar.
 • Egenorganisert aktivitet for voksne bør ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge.
 • Anbefaling om å benytte mest mulig faste kohorter
 • Medlemmer i Oslos idrettslag med bostedsadresse i en kommune med tiltaksnivå A, tillates ikke å reise til Oslo for å delta i idrettsaktivitet.
 • Kommuner med tiltaksnivå B eller lavere kan krysse kommunegrensen for å delta på trening i eget idrettslag så lenge smittevernrestriksjoner og regler i Oslo ivaretas.

Koronasituasjonen

covid-19

På grunn av de ulike smittevernreglene som gjelder for Oslo og Viken er det viktig å være klar over at alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler.

Siden OMS ligger i Oslo kommune, anbefaler vi at det kun er personer under 20 år og har bostedadresse i Oslo som kan trene, inntil videre.

Oslo kommune:
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/

Strengere tiltak i Viken:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-strenge-regionale-tiltak-i-hele-viken/id2838828/?expand=factbox2835775

Gjenåpner med tiltak for «Ring 1 og 2-kommuner»

OMS følger de enhver tids gjeldene føringer for treninger og arrangementer.

Basert på nasjonale og lokale føringer er det nå mulig å drive trening etter følgende retningslinjer – se regjeringen.no og aktivitetslederoversikten.

Den enkelte er selv ansvarlig for å følge råd og anbefalinger fra egen kommune med tanke på reise.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det åpnes for at barn og unge under 20 år kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter.
 • Breddeidrett og annen organisert idretts- og fritidsaktivitet for voksne er ikke tillatt, men det er tillatt med organisert trening for toppidrettsutøvere.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og profesjonelle idrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for:
  • Barn og unge under 20 år
  • Utendørs aktivitet for voksne
  • Organisert trening for toppidrettsutøvere

Tillater ingen aktivitet på OMS

covid-19

All aktivitet for barn, unge og voksne på området er nå stengt.

Dette er basert på retningslinjer fra NMF og smittesituasjonen vi er inne i. Det er også forbud mot alle typer arrangement, både inne og ute. Forbudene gjelder også toppidretten.

Vi håper disse store inngrepene blir kortvarige. Foreløpig er bestemmelsene gjort gjeldende til 31.januar 2021.

– Styret i OMS Trialklubb

Egenorganisert trening for de over 20 år fortsetter

Byrådet har i dag kunngjort at den sosiale nedstengingen i Oslo fortsetter til minst 4.februar. Det innebærer fortsatt strenge restriksjoner for Osloidretten, men noen gledelige lettelser er gitt. Barneidrett er tillatt inne og ute. Ungdomsidrett er kun tillatt utendørs.

Aktivitetsleder på lørdager opprettholdes, se ev kalenderen.

Flere detaljer finner du på linkene under.

Oslo kommune – Trening, idrettsanlegg og svømmehaller

Oslo idrettskrets – Dette gjelder fra 21.januar 2021

NMF – Koronainformasjon

OMS åpner trening for alle frem mot 7.januar

covid-19

OMS åpner nå trening for alle, også de over 20 år, se tidligere innlegg.

Den organiserte treningen for barn og unge fortsetter som tidligere.

Det åpnes nå også for aldergruppen over 20 år:

Denne aldersgruppen kan imidlertid bedrive egenorganisert aktivitet alene eller i mindre grupper (maks 5 personer), så lenge de overholder 1 meter avstand til hverandre og andre på anlegget.

www.oslo.kommune.no

Endringen gjelder foreløpig frem til 7.januar 2021.

Aktivitetsleder vil etter planen være på plass fra og med 9.januar 2021.

Flere detaljer finner du på linkene under.

Oslo kommune – Trening, idrettsanlegg og svømmehaller

Oslo idrettskrets – Covid-19: Forlenger tiltak til 7.januar 2021

NMF – Koronainformasjon